Vi er specialister i straffeloven

Få en gratis og uforpligtende snak:

Sigtet for hæleri? – Få hjælp af en advokat hos os

Vore forsvarsadvokater har stor erfaring med såvel mindre som
større sager indenfor strafferet.

Straffelovens §§ 290 og 303 – Hæleri

§ 290. For hæleri straffes med bøde eller fængsel indtil 1 år og 6 måneder den, som uberettiget modtager eller skaffer sig eller andre del i udbytte, der er opnået ved en strafbar lovovertrædelse, og den, der uberettiget ved at skjule, opbevare, transportere, hjælpe til afhændelse eller på lignende måde efterfølgende virker til at sikre en anden udbyttet af en strafbar lovovertrædelse, medmindre forholdet er omfattet af § 290 a.

Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i 6 år, når hæleriet er af særligt grov beskaffenhed navnlig på grund af forbrydelsens erhvervsmæssige eller professionelle karakter eller som følge af den opnåede eller tilsigtede vinding, eller når et større antal forbrydelser er begået.

Stk. 3. Straf efter denne bestemmelse kan ikke pålægges den, som modtager udbytte til sædvanligt underhold fra familiemedlemmer eller samlever, eller den, der modtager udbytte som normalt vederlag for sædvanlige forbrugsvarer, brugsting eller tjenester.

§ 303. Den, som udviser grov uagtsomhed ved at tilforhandle sig eller på anden lignende måde modtage ting, der er erhvervet ved en berigelsesforbrydelse, straffes med bøde eller fængsel indtil 1 år

Hvad er hæleri?

Hæleri karakteriseres ved at man forsøger at skaffe sig selv eller andre del i udbytte som er opnået ved en strafbar handling. Det typiske hæleritilfælde består i køb af stjålne varer eller ved hjælp til at gemme de stjålne varer.

Strafferammen:

Straffen for hæleri er bøde eller fængsel indtil 1,5 års fængsel, men straffen kan stige til op til 6 års fængsel, såfremt der er tale om hæleri af særlig grov karakter.

Retspraksis:

Hvis du har handlet i ”god tro” – altså hvis du har købt varerne uden at være vidende om at de var stjålet – kan du ikke blive straffet, da du ikke har haft hensigt til at begå hæleri.

Den oprindelige ejer vinder dog (som udgangspunkt) altid ret til den stjålne genstand, og du har derfor ikke lov til at beholde varerne, selv om du er i god tro.

Hvis du ønsker at høre mere om dine muligheder, kan du trygt ringe ind til os. Vores forsvarsadvokater sidder klar til at varetage din sag.