Vi er specialister i straffeloven

Få en gratis og uforpligtende snak:

Straffelovens § 241 om manddrab – Få hjælp af advokat

Vore forsvarsadvokater har stor erfaring med såvel mindre som
større sager indenfor strafferet.

Straffelovens § 241 – Uagtsomt manddrab

§ 241. Den, som uagtsomt forvolder en andens død, straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måneder eller under særligt skærpende omstændigheder med fængsel indtil 8 år.
Er forholdet begået i forbindelse med spirituskørsel, overtrædelse af færdselslovens § 54, stk. 1 eller 2, eller særligt hensynsløs kørsel, anses dette som en særligt skærpende omstændighed.

Uagtsomt manddrab:

For at man skal dømmes for drab, forudsættes det, at man har haft til hensigt at slå vedkommende ihjel. Hvis dette ikke er tilfældet, eller hvis det ikke kan bevises, at man har haft forsæt til mord, risikerer man i stedet for at blive tiltalt for uagtsomt manddrab, hvilken bestemmelse findes i straffelovens § 241. Denne bestemmelse bliver eksempelvis ofte brugt i forbindelse med hasarderet kørsel.

Strafferammen:

Strafferammen for uagtsomt manddrab er bøde eller op til 4 måneders fængsel. I tilfælde hvor der foreligger særlig skærpende omstændigheder kan straffen stige til fængsel indtil 8 år.

Retspraksis:

I langt de fleste sager bliver der kun tildelt en bødestraf for uagtsomt manddrab, men strafudmålingen kommer meget an på den enkelte sag.

Eksempelvis uagtsomt manddrab i forbindelse med spirituskørsel – som også er nævnt i bestemmelsen som en skærpende omstændighed – medfører som udgangspunkt en fængselsstraf på 6-8 måneder.