Vi er specialister i straffeloven

Få en gratis og uforpligtende snak:

Sigtet for tyveri? – Få hjælp af en advokat hos os

Vore forsvarsadvokater har stor erfaring med såvel mindre som
større sager indenfor strafferet.

Straffelovens §§ 276 og 276a – Tyveri

§ 276. For tyveri straffes den, som uden besidderens samtykke borttager en fremmed rørlig ting for at skaffe sig eller andre uberettiget vinding ved dens tilegnelse. Med rørlig ting sidestilles her og i det følgende en energimængde, der er fremstillet, opbevaret eller taget i brug til frembringelse af lys, varme, kraft eller bevægelse eller i andet økonomisk øjemed.

§ 276 a. For indbrudstyveri straffes den, som uberettiget skaffer sig adgang til fremmed hus og uden besidderens samtykke borttager en fremmed rørlig ting for at skaffe sig eller andre uberettiget vinding ved dens tilegnelse.

Tyveri og indbrudstyveri:

Ved tyveri forstås ikke kun tyveri af fysiske genstande i henhold til Staffelovens § 276, men også tyveri af eksempelvis el. Dog hører uberettiget brug af eksempelvis opfindelser ikke under bestemmelsen.

Hvis man skaffer sig uberettiget vinding ved vold eller trussel om vold, anser man i stedet for dette som et røveri, hvilket som udgangspunkt straffes hårdere end almindeligt tyveri.

Strafferammen:

Straffen for henholdsvis tyveri og indbrudstyveri er fængsel indtil 1,5 år, men straffen kan stige til 6 års fængsel, såfremt der er tale om tyveri af særlig grov karakter.

Retspraksis:

I langt de fleste sager vedrørende tyveri, bliver gerningsmanden ikke idømt strengere straffe end op til 1 års fængsel. Længden og karakteren af fængselsstraffen varierer dog meget fra sag til sag, da der ofte er stor forskel på hvert enkelt tyveri herunder hvor meget der bliver stjålet, om gerningsmændene har haft våben på sig eller om tyveriet blev begået som led i organiseret kriminalitet. Det er derfor vigtigt at have en advokat på sin side, som har sat sig 100% ind i sin sag, og som derfor kan fremhæve de formildende omstændigheder.