Skattesvig og momssvig

Få en gratis og uforpligtende snak

Sigtet for skattesvig eller momssvig? – Få hjælp af en advokat hos os

Straffesager omkring økonomisk kriminalitet er ofte er særdeles langvarige, og det er særdeles vigtigt for sagens udfald at have en god forsvarsadvokat til at føre sagen.

Økonomisk kriminalitet

Læs mere om de væsentligste bestemmelser i straffeloven omkring økonomisk kriminalitet.

Straffeloven § 289 – Skattesvig og momssvig:

Med fængsel indtil 8 år straffes den, som for derigennem at skaffe sig eller andre uberettiget vinding gør sig skyldig i overtrædelse af særligt grov karakter af skatte-, told-, afgifts- eller tilskudslovgivningen eller af § 289 a.
Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 finder kun anvendelse, hvis der i den i stk. 1 nævnte lovgivning er henvist til denne bestemmelse.
Stk. 3. Ved udmåling af tillægsbøde efter § 50, stk. 2, i forbindelse med overtrædelse af stk. 1 skal der lægges vægt på, om forbrydelsen er af særlig grov beskaffenhed navnlig på grund af udførelsesmåden, eller fordi forbrydelsen er udført af flere i forening, eller når et større antal forbrydelser er begået.

Bestemmelsen i straffeloven omhandler de særligt grove overtrædelser. De mindre grove tilfælde, afgøres efter reglerne i skatte- og momslovgivningen. Afgrænsningen af om der er tale om særligt grove tilfælde er overladt til domstolene, og efter praksis ligges der betydeligt vægt på beløbets størrelse. Ud fra praksis synes kriteriet at ligge omkring 500.000 kr.

Det er en forudsætning for domfældelse efter straffelovens bestemmelse om skatte- og momssvig at det udførte skal være sket forsætligt. Er der alene tale om at det udførte er sket groft uagtsomt, så kan der alene straffes efter skatte- og momslovgivningen.