Vi er specialister i straffeloven

Få en gratis og uforpligtende snak:

Sigtet for brugstyveri? – Få hjælp af en advokat hos os

Vore forsvarsadvokater har stor erfaring med såvel mindre som
større sager indenfor strafferet.

Straffelovens §§ 293 og 293a – Brugstyveri

§ 293. Den, som uberettiget bruger en ting, der tilhører en anden, straffes med bøde eller fængsel indtil 1 år, medmindre forholdet er omfattet af § 293 a. Under skærpende omstændigheder, navnlig når tingen ikke bringes tilbage efter brugen, kan straffen stige til fængsel i 2 år.

Stk. 2. Den, der uberettiget hindrer en anden i helt eller delvis at råde over ting, straffes med bøde eller fængsel indtil 1 år. Straffen kan stige til fængsel i 2 år, hvor der er tale om overtrædelser af mere systematisk eller organiseret karakter, eller der i øvrigt foreligger særligt skærpende omstændigheder.

§ 293 a. For brugstyveri af motorkøretøj straffes med bøde eller fængsel indtil 1 år og 6 måneder den, der uberettiget bruger et motorkøretøj, der tilhører en anden. Under særligt skærpende omstændigheder, herunder navnlig i gentagelsestilfælde, kan straffen stige til fængsel i 4 år.

Hvad er brugstyveri?

Hvis man uberettiget bruger en andens ting uden at man har haft forsæt til at beholde genstanden, anses dette som brugstyveri. Straffelovens § 293 angår brugstyveri af stort set alle fysiske genstande, mens § 293a specifikt angår brugstyveri af biler og motorcykler.

Brugstyveri af motorkøretøjer giver anledning til højere straf end almindeligt brugstyveri, idet man har erfaret, at brugsstjålne biler typisk medfører øget risiko for færdselsuheld.

Strafferammen:

For brugstyveri af alle andre genstande end motorkøretøjer er straffen bøde eller fængsel indtil 1 år.

For brugstyveri af motorkøretøjer er strafferammen i almindelige tilfælde bøde eller fængsel op til 1,5 år. Hvis der forligger skærpende omstændigheder, kan straffen stige til 4 års fængsel.

Retspraksis:

Normale førstegangstilfælde for brugstyveri af motorkøretøjer straffes med 14 dages ubetinget fængsel. Såfremt den tiltalte er under 18 år, kan dommen gøres betinget med vilkår om samfundstjeneste.