Vi er specialister i straffeloven

Få en gratis og uforpligtende snak:

Sigtet for menneskehandel? – Få hjælp af en advokat hos os

Vore forsvarsadvokater har stor erfaring med såvel mindre som
større sager indenfor strafferet.

Straffelovens § 262a – Menneskehandel

§ 262 a. For menneskehandel straffes med fængsel indtil 10 år den, der rekrutterer, transporterer, overfører, huser eller efterfølgende modtager en person, hvor der anvendes eller har været anvendt

1) ulovlig tvang efter § 260,
2) frihedsberøvelse efter § 261,
3) trusler efter § 266,
4) retsstridig fremkaldelse, bestyrkelse eller udnyttelse af en vildfarelse eller
5) anden utilbørlig fremgangsmåde med henblik på udnyttelse af den pågældende ved prostitution, optagelse af pornografiske fotografier eller film, forestilling med pornografisk optræden, tvangsarbejde, slaveri eller slaverilignende forhold, strafbare handlinger eller fjernelse af organer.

Stk. 2. På samme måde straffes den, der med henblik på udnyttelse af den pågældende ved prostitution, optagelse af pornografiske fotografier eller film, forestilling med pornografisk optræden, tvangsarbejde, slaveri eller slaverilignende forhold, strafbare handlinger eller fjernelse af organer

1) rekrutterer, transporterer, overfører, huser eller efterfølgende modtager en person under 18 år eller
2) yder betaling eller anden fordel for at opnå samtykke til udnyttelsen fra en person, som har myndighed over den forurettede, og den, der modtager sådan betaling eller anden fordel.

Hvad er menneskehandel?

Når mange hører ordet menneskehandel, forbindes dette ofte med prostitution, andre seksualforbrydelser og i forlængelse heraf handel med kvinder.

Dette er ikke altid tilfældet. Eksempelvis hører tvangsarbejde også under denne bestemmelse. Dette karakteriseres som tvungen, hårdt fysisk arbejde, hvilket betyder, at tvungen gårdarbejde eller fabriksarbejde også kan straffes som menneskehandel.

Strafferammen:

Straffen for overtrædelse af § 262a er fængsel ind til 10 år.

Retspraksis:

Både i sager vedrørende menneskehandel og i sager vedrørende forsøg på menneskehandel, hvor den tiltalte blev kendt skyldig, blev der tildelt fængselsstraffe. Længden af fængselsstraffene har dog varieret en del, og det er derfor vigtigt at have en dygtig advokat på din side, som kan fremhæve de formildende omstændigheder i din sag.