Vi er specialister i straffeloven

Få en gratis og uforpligtende snak:

Sigtet for afpresning? – Få hjælp af en advokat hos os

Vore forsvarsadvokater har stor erfaring med såvel mindre som
større sager indenfor strafferet.

Straffelovens § 281 – Afpresning

§ 281. For afpresning straffes, for så vidt forholdet ikke falder ind under § 288,

1) den, som, for derigennem at skaffe sig eller andre uberettiget vinding, truer nogen med vold, betydelig skade på gods eller frihedsberøvelse, med at fremsætte usand sigtelse for strafbart eller ærerørigt forhold eller åbenbare privatlivet tilhørende forhold,

2) den, som truer nogen med at anmelde eller åbenbare et strafbart forhold eller med at fremsætte sande ærerørige beskyldninger for derigennem at skaffe sig eller andre en vinding, der ikke er tilbørligt begrundet ved det forhold, som har givet anledning til truslens fremsættelse

Hvad er afpresning?:

Der er tale om afpresning i de tilfælde, hvor en person forsøger at skaffe sig selv eller andre uberettiget vinding ved trussel om vold, betydelig skade på gods (hærværk) eller frihedsberøvelse.

Det regnes også som afpresning, hvis man truer med at fremsige usande eller sande udsagn vedrørende strafbare forhold, med henblik på at opnå uberettiget vinding.

Strafferammen:

Straffen for afpresning er fængsel indtil 1,5 år, men straffen kan stige til 6 år, såfremt der er tale om afpresning af særlig grov beskaffenhed.

Retspraksis:

Strafudmålingen kommer meget an på den konkrete sags karakter, hvor der ligges blandt andet vægt på typen af vold der trues med, hvor stor værdi godset har og hvor ”stor” en berigelse man forsøger at tiltvinge sig. Det er derfor vigtigt at have dygtig repræsentation ved sin side. Ring ind til os i dag, for at høre hvad dine muligheder er.