Vi er specialister i straffeloven

Få en gratis og uforpligtende snak:

Sigtet for vold? – Få hjælp af en advokat hos os

Vore forsvarsadvokater har stor erfaring med såvel mindre som
større sager indenfor strafferet.

Straffelovens §§ 244 og 245 – Vold

§ 244. Den, som øver vold mod eller på anden måde angriber en andens legeme, straffes med bøde eller fængsel indtil 3 år.

Stk. 2. Begås forhold, der er nævnt i stk. 1, gentagne gange over en periode af en person i eller nært knyttet til den forurettedes husstand, uden at forholdet er omfattet af § 245, kan straffen stige til fængsel indtil 6 år.

§ 245. Den, der udøver et legemsangreb af særligt rå, brutal eller farlig karakter eller gør sig skyldig i mishandling, straffes med fængsel indtil 6 år. Har et sådant legemsangreb haft betydelig skade på legeme eller helbred til følge, skal dette betragtes som en særligt skærpende omstændighed.

Stk. 2. Den, der uden for de i stk. 1 nævnte tilfælde tilføjer en anden person skade på legeme eller helbred, straffes med fængsel indtil 6 år.

Simpel og grov vold:

Når man vurderer om der er tale om vold eller simpel vold, er det altid en konkret vurdering af den pågældende sag.

Retspraksis har fastsat nogle skærpende omstændigheder, som taler for, at der skal rejses tiltale for grov vold. Det har eksempelvis betydning hvor på kroppen, at ofret er blevet beskadiget, hvor mange der har været med til at udøve den pågældende vold, og om der er blevet anvendt en form for våben ved overfaldet.

Ved anvendelse af bestemmelsen vedrørende simpel vold, skal man også være opmærksom på, at betingelserne for at straffe for simpel vold ikke nødvendigvis er særlig høje. Eksempelvis kan det regnes som simpel vold, hvis man spytter på et andet menneske.

Strafferammen:

Strafferammen for simpel vold er bøde eller fængsel indtil 3 år. Straffen kan dog stige til 6 års fængsel, hvis der er tale om simpel vold gentagne gange over en tidsperiode. Hvis der er tale om hyppige tilfælde af vold, kan selv en meget kort periode medføre, at straffen kan stige i henhold til § 244, stk. 2.

Strafferammen for grov vold er naturligvis højere og straffes derfor med fængsel indtil 6 år.

Retspraksis:

Grov vold skal som udgangspunkt straffes med en 4 måneders ubetinget fængselsstraf ved førstegangstilfælde. Straffen kan dog gøres betinget i meget særlige tilfælde.

Hvis du er blevet tiltalt for vold, kan du trygt ringe ind til os og drøfte dine muligheder med en af vores kompetente forsvarsadvokater.

Straffelovens § 246:

§ 246. Har et legemsangreb omfattet af § 245 eller § 245 a, været af en så grov beskaffenhed eller haft så alvorlige skader eller døden til følge, at der foreligger særdeles skærpende omstændigheder, kan straffen stige til fængsel i 10 år.

Vold af særlig grov beskaffenhed:

Som tilføjelse til de ”klassiske” voldsbestemmelser, kan Straffelovens § 246 benyttes i tilfælde, hvor volden har været af særlig rå, brutal eller farlig karakter. Den kan endvidere benyttes, hvis der er tale om mishandling af ofret.

Særligt hvis der er tale om tilfælde, hvor volden har været med døden til følge, kan bestemmelsen finde anvendelse.

Strafferammen:

Straffen for en overtrædelse af § 246 er fastsat til op til fængsel i 10 år.

Retspraksis:

Fastsættelse af straffen beror på en vurdering af den konkrete sag alt efter karakteren af volden, følgeskaden samt om der var anvendt våben ved strafovertrædelsen. Det er derfor vigtigt at have en advokat, som har kendskab til gældende retspraksis på området og som kan fremhæve de formildende omstændigheder i din sag.

Er du blevet tiltalt for vold af særlig grov beskaffenhed, kan du få beskikket en af vores dygtige forsvarsadvokater.

Straffelovens § 119:

§ 119. Den, som øver vold, truer med at øve vold eller offentligt eller med forsæt til udbredelse i en videre kreds fremsætter trussel om vold mod nogen, hvem det påhviler at handle i medfør af offentlig tjeneste eller hverv, under udførelsen af tjenesten eller hvervet eller i anledning af samme, eller som på lige måde søger at hindre en sådan person i at foretage en lovlig tjenestehandling eller at tvinge ham til at foretage en tjenestehandling, straffes med bøde eller fængsel indtil 8 år. Ved fastsættelse af straffen skal det indgå som en skærpende omstændighed, at forholdet er begået, mens eller i umiddelbar forlængelse af at der i området foregår grov forstyrrelse af ro og orden på offentligt sted, eller at forholdet er begået mod den pågældende i dennes fritid.

Stk. 2. På samme måde straffes den, som, uden at forholdet falder ind under stk. 1, fremsætter trusler om vold, om frihedsberøvelse eller om sigtelse for strafbart eller ærerørigt forhold mod nogen, der af det offentlige er tillagt domsmyndighed eller myndighed til at træffe afgørelse vedrørende retsforhold eller vedrørende håndhævelse af statens straffemyndighed, i anledning af udførelsen af tjenesten eller hvervet, eller som på lige måde søger at hindre en sådan person i at foretage en lovlig tjenestehandling eller at tvinge ham til at foretage en tjenestehandling.

Stk. 3. Ved fastsættelse af straffen for trussel om vold efter stk. 1 skal der lægges vægt på den betydning, som lovovertrædelsen kan have for den pågældendes udførelse af tjenesten eller hvervet.

Stk. 4. Lægger nogen ellers de nævnte personer hindringer i vejen for udførelsen af deres tjeneste eller hverv, straffes han med bøde eller fængsel indtil 1 år og 6 måneder. Ved fastsættelse af straffen skal det indgå som en skærpende omstændighed, at forholdet er begået, mens eller i umiddelbar forlængelse af at der i området foregår grov forstyrrelse af ro og orden på offentligt sted.

Vold mod folk i offentlig tjeneste:

Det der forstås ved folk i offentlig tjeneste er bl.a. bl.a. polititjenestemænd, anklagere, dommere, ansatte ved afsonings- og behandlingsinstitutioner, ansatte ved kommunale institutioner, ansatte i den offentlige befordring mv.

Da man har haft et ønske, fra lovgivningsmagtens side om, at folk i offentlig tjeneste skal nyde en videre beskyttelse i forbindelse med udøvelsen af deres hverv, bliver straffen for vold mod offentlige ansatte fastsat højere, end hvis vedkommende ikke ansat i den offentlige tjeneste.

Dette kræver dog, at volden har en form for sammenhæng med det pågældende arbejde, hvilket vil sige, at den strafbare handling skal være foretaget under hvervet eller i sammenhæng med det pågældende hverv.

Strafferammen:

Strafferammen for vold mod folk i offentlig tjeneste er bøde eller fængsel i op til 8 år.

Hvis man derimod ”kun” forsøger at forhindre vedkommende i offentlig tjeneste for udførslen af deres erhverv, er strafferammen bøde eller fængsel i op til 1,5 år.

Retspraksis:

Da den beskyttede personkreds for denne voldsbestemmelse er begrænset til kun folk i offentlig tjeneste, bliver bestemmelsen naturligvis ikke benyttet lige så ofte som §§ 244 og 245.

Retspraksis viser, at strafferammen meget sjælendt bliver benyttet op til de 8 år, hvorfor høje fængselsstraffe kræver, at der er tale om meget skærpende omstændigheder i den konkrete sag