Vi er specialister i straffeloven

Få en gratis og uforpligtende snak:

Sigtet for besiddelse af stoffer? – Få hjælp af en advokat hos os

Vore forsvarsadvokater har stor erfaring med såvel mindre som
større sager indenfor strafferet.

Straffelovens § 191 – Euforiserende stoffer

§ 191. Den, som i strid med lovgivningen om euforiserende stoffer til et større antal personer eller mod betydeligt vederlag eller under andre særligt skærpende omstændigheder overdrager euforiserende stoffer, straffes med fængsel indtil 10 år. Angår overdragelsen en betydelig mængde særligt farligt eller skadeligt stof, eller har overdragelsen af et sådant stof i øvrigt haft en særligt farlig karakter, kan straffen stige til fængsel i 16 år.

Stk. 2. På samme måde straffes den, der i strid med lovgivningen om euforiserende stoffer indfører, udfører, køber, udleverer, modtager, fremstiller, forarbejder eller besidder sådanne stoffer med forsæt til at overdrage dem som nævnt i stk. 1.

Generelt om salg og besiddelse af narkotika:

Når man bliver sigtet eller tiltalt for en overtrædelse af § 191, bliver man sigtet for grove narkotikaforbrydelser. Oftest bliver besiddelse af narkotika tiltalt i henhold til Lov om Euforiserende Stoffer, hvor strafferammen er markant lavere.

Såfremt du skal tiltales efter § 191 skal du have overskredet følgende tærskelværdier:

Hash: 10 kg
Heroin: 25 gram
Kokain: 25 gram
Amfetamin: 50 gram
Råopium: 500 gram
Ecstasypiller: 150-200 stk.

Der er stor forskel på, om man bliver sigtet for besiddelse til eget forbrug eller til distribuering af stoffet samt i strafudmålingerne alt efter hvilket stof du bliver taget i besiddelse af.

Strafferammen:

Straffelovens § 191, stk. 1 kriminaliserer overdragelse af narkotika, hvilket straffes med fængsel i op til 10 år. Hvis der er tale om stoffer af særlig farlig karakter, kan straffen stige til fængsel i 16 år.

Bestemmelsens stk. 2 straffer besiddelse, fremstilling, udlevering mv. og har samme strafferamme som ved overdragelse/salg af narkotika.

Hvis der derimod rejses tiltale efter Lov om Euforiserende stoffer, er strafferammen op til 2 års fængsel.

Retspraksis:

Salg/overdragelse af narkotika bliver generelt straffet hårdere end besiddelse til eget forbrug. Besiddelse af små mængder narkotika bliver typisk kun straffet med en bøde.

Ved udmålingen af straffen for salg af stoffer tages der hensyn til stoffets skadelighed, hvorfor salg af kokain, heroin o.l. straffes hårdere end sal g af hash.

Ønsker du repræsentation med indgående kendskab til retspraksis på området, kan du trygt kontakte vores dygtige forsvarsadvokater. Vi sidder klar til at kæmpe for din sag.