Vi er specialister i straffeloven

Få en gratis og uforpligtende snak:

Sigtet for røveri? – Få hjælp af en advokat hos os

Vore forsvarsadvokater har stor erfaring med såvel mindre som
større sager indenfor strafferet.

Straffelovens § 288 – Røveri

§ 288. For røveri straffes med fængsel indtil 6 år den, som for derigennem at skaffe sig eller andre uberettiget vinding ved vold eller trussel om øjeblikkelig anvendelse af vold

1) fratager eller aftvinger nogen en fremmed rørlig ting,
2) bringer en stjålen ting i sikkerhed eller
3) tvinger nogen til en handling eller undladelse, der medfører formuetab for den overfaldne eller nogen, for hvem denne handler.

Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i 10 år, når et røveri er af særligt grov beskaffenhed navnlig på grund af dets særligt farlige karakter, udførelsesmåden eller omfanget af den opnåede eller tilsigtede vinding, eller fordi gerningsmanden er trængt ind i et privat hjem for at begå røveri, eller når et større antal forbrydelser er begået.

Hvad karakteriseres som et røveri?

I modsætning til tyveri forudsætter et røveri, at man har skaffet dig uberettiget vinding ved vold eller ved trussel om øjeblikkelig anvendelse af vold. Det afgørende, i forhold til om der er tale om tyveri eller røveri, er derfor, om der er vold indblandet.

Strafferammen:

For røveri straffes dette med fængsel indtil 6 år. Hvis røveriet er af særlig grov beskaffenhed, stiger strafferammen til fængsel indtil 10 år.

Retspraksis:

Afgrænsningen i forhold til om der er tale om et ”almindeligt” røveri eller et røveri af grovere karakter er ikke altid klar. Man antager dog, at hvis gerningsmanden er trængt ind i det private hjem, at der som udgangspunkt er tale om et røveri af grov beskaffenhed. Det er derfor vigtigt at have dygtig repræsentation ved sin side, som kan fremhæve formildende omstændigheder og relevant retspraksis i din sag.