Vi er specialister i straffeloven

Få en gratis og uforpligtende snak:

Sigtet for drab? – Få hjælp af en advokat hos os

Vore forsvarsadvokater har stor erfaring med såvel mindre som
større sager indenfor strafferet.

Straffelovens § 237 – Drab

§ 237. Den, som dræber en anden, straffes for manddrab med fængsel fra 5 år indtil på livstid.

Den klassiske drabsbestemmelse:

Når folk straffes for drab, er der sjældent anledning til tvivl om, hvad man bliver straffet for. Den danske straffelovgivning har dog taget stilling til flere forskellige situationer, hvor der enten foreligger formildende eller skærpende omstændigheder. Det er derfor en kæmpe fordel at have en erfaren forsvarsadvokat ved sin side.

Strafferammen:

Den klassiske drabsbestemmelse i Straffelovens § 237 straffes med fængsel fra 5 år til livstid alt efter drabets karakter.

Retspraksis:

Strafudmålingen for et drab afhænger meget af i hvilken sammenhæng drabet er blevet begået i. (Eksempel vedr. barnedrab ses nedenfor.)

I de hyppigste drabstilfælde bliver straffen oftest fastsat til 12 års fængsel. Ved drab på ægtefæller og samlevere bliver der ofte givet en ”rabat” i straffen, hvorfor straffen for disse typer for drab som udgangspunkt fastsættes til 8 års fængsel.

Straffelovens § 238:

§ 238. Dræber en moder sit barn under eller straks efter fødselen, og det må formodes, at hun har handlet i nød, af frygt for vanære eller under påvirkning af en ved fødselen fremkaldt svækkelse, forvirring eller rådvildhed, straffes hun med fængsel indtil 4 år.

Stk. 2. Er forbrydelsen ikke fuldbyrdet, og har handlingen ikke påført barnet skade, kan straf bortfalde.

Drab på barn:

Som et eksempel på tidpunkter, hvor lovgivningsmagten har fundet anledning til lempelse af straffen, skal vi kun kigge en enkelt bestemmelse længere ned. § 238 angår tilfælde, hvor en mor slår sit nyfødte barn ihjel eller forsøger at slå det ihjel.

Strafferammen er ved sådan en forbrydelse sat betydeligt ned, idet man har vurderet, at der har været et behov for at ”beskytte” mødre, som finder sig i en hård situation efter fødselen, eksempelvis som følge af en fødselsdepression eller af religiøse årsager.

Strafferammen:

Strafferammen for barnedrab er fængsel indtil 4 år.

Retspraksis:

I forhold til strafudmålingen bliver der i langt de fleste domme tildelt fængselsstraffe på mellem 1 og 2 års fængsel.

Hvis du er blevet tiltalt for drab, har du mulighed for at få beskikket en af vores dygtige forsvarsadvokater. Vi sidder klar til varetage din sag.