Vi er specialister i straffeloven

Få en gratis og uforpligtende snak:

Sigtet for vidnetrusler? – Få hjælp af en advokat hos os

Vore forsvarsadvokater har stor erfaring med såvel mindre som
større sager indenfor strafferet.

Straffelovens § 123 – Vidnetrusler

§ 123. Den, som med trussel om vold forulemper, eller som med vold, ulovlig tvang efter § 260, trusler efter § 266 eller på anden måde begår en strafbar handling mod en person, dennes nærmeste eller andre med tilknytning til denne i anledning af personens forventede eller allerede afgivne forklaring til politiet eller i retten, straffes med bøde eller fængsel indtil 8 år.

Stk. 2. Ved fastsættelse af straffen skal der lægges vægt på den betydning, som lovovertrædelsen kan have for muligheden for at retsforfølge strafbare handlinger.

Vidnetrusler:

Hvis man truer et vidne i anledning af vidnets afgivning af forklaring til politi eller retten, kan dette straffes efter Straffelovens § 123.

Dette straffes hårdere end almindelige trusler, da man fra lovgivningens side har haft et ønske om at udøve en videre beskyttelse til vidner. Dette gælder ikke kun for vidner i straffesager, men også for vidner i civile sager (eksempelvis civile erstatningssager).

Strafferammen:

Strafferammen for at fremsætte trusler mod et vidne er fængsel ind til 8 år.

Retspraksis:

Denne bestemmelse bliver ikke brugt særlig meget i praksis, da den beskyttede personkreds er begrænset til kun vidner. Strafudmålingen kommer i sådanne sager meget an på, den fremsatte ”trussel”, samt den konkrete situation, som ”truslen” bliver ytret i forbindelse med.

Hvis du er blevet tiltalt for vidnetrusler, sidder vores forsvarsadvokater klar til at varetage din sag.