Vi er specialister i straffeloven

Få en gratis og uforpligtende snak:

Sigtet for dokumentfalsk? – Få hjælp af en advokat hos os

Vore forsvarsadvokater har stor erfaring med såvel mindre som
større sager indenfor strafferet.

Straffelovens §§ 171 og 172 – Dokumentfalsk

§ 171. Den, der gør brug af et falsk dokument til at skuffe i retsforhold, straffes for dokumentfalsk.

Stk. 2. Ved et dokument forstås en skriftlig eller elektronisk med betegnelse af udstederen forsynet tilkendegivelse, der fremtræder som bestemt til at tjene som bevis.

Stk. 3. Et dokument er falsk, når det ikke hidrører fra den angivne udsteder, eller der er givet det et indhold, som ikke hidrører fra denne.

§ 172. Straffen for dokumentfalsk er bøde eller fængsel indtil 2 år.

Stk. 2. Er dokumentfalsk af særligt grov karakter, eller er et større antal forhold begået, kan straffen stige til fængsel i 6 år.

Hvad er dokumentfalsk?

For at kunne straffe for dokumentfalsk opremser Straffelovens § 171 nogle betingelser, som skal være opfyldt.

Der skal naturligvis være tale om et dokument, hvilket forstås som en skriftlig eller elektronisk tilkendegivelse fra udstederen, der er bestemt til at skulle bruges som bevis.

Der er tale om dokumentfalsk, når det pågældende dokument ikke stammer fra den angivne udsteder, eller når der er blevet angivet et forkert indhold i dokumentet, eksempelvis en for høj faktura.

Strafferamme:

Straffen for dokumentfalsk er bøde eller fængsel op til 2 år, hvilket kan stige til 6 år, såfremt der er tale om dokumentfalsk af særlig grov karakter.

Retspraksis:

Strafferammen for dokumentfalsk bliver sjældent udnyttet fuldt ud, medmindre der er tale om en ekstraordinær situation. Strafudmålingen varierer dog fra sag til sag, hvorfor det er vigtigt at have dygtig repræsentation på sin side. Hos os sidder vores dygtige forsvarsadvokater klar til at forsvare dig 100 %.