Vi er specialister i straffeloven

Få en gratis og uforpligtende snak:

Sigtet for voldtægt? – Få hjælp af en advokat hos os

Vore forsvarsadvokater har stor erfaring med såvel mindre som
større sager indenfor strafferet.

Straffelovens § 216 – Voldtægt

§ 216. For voldtægt straffes med fængsel indtil 8 år den, der

1) tiltvinger sig samleje ved vold eller trussel om vold eller

2) skaffer sig samleje ved anden ulovlig tvang, jf. § 260, eller med en person, der befinder sig i en tilstand eller situation, i hvilken den pågældende er ude af stand til at modsætte sig handlingen.

Stk. 2. For voldtægt straffes med fængsel indtil 12 år den, der har samleje med et barn under 12 år.

Stk. 3. Straffen efter stk. 1 kan stige til fængsel i 12 år, hvis voldtægten har haft en særligt farlig karakter eller der i øvrigt foreligger særligt skærpende omstændigheder.

Stk. 4. Ved fastsættelse af straffen skal der lægges vægt på den særlige krænkelse, der er forbundet med lovovertrædelsen.

Stk. 5. Det skal ved straffens fastsættelse i almindelighed indgå som en skærpende omstændighed, at forurettede er offer for menneskehandel.

Hvad karakteriserer en voldtægt?:

Definitionen af en voldtægt er fastsat i straffelovens voldtægtsbestemmelse og er karakteriseret som et tilfælde, hvor man tiltvinger sig samleje med vold eller trussel om vold, ved ulovlig tvang eller hvor det pågældende offer er ude af stand til at modsætte sig handlingen.

I praksis skelner man dog mellem 3 typer af voldtægter:

Overfaldsvoldtægt: Tilfælde hvor ofret og gerningsmanden ikke har nogen relation til hinanden.

Kontaktvoldtægt: Tilfælde hvor ofret kender sin gerningsmand i forvejen, kan eksempelvis være en kollega.

Parvoldtægt: Tilfælde hvor ofret og gerningsmanden er i et forhold med hinanden.

Specielt om samtykke:

Den 01.01.2020 trådte den nye voldtægtsbestemmelse i kraft. Nu skulle man indhente samtykke inden samleje. Den forhenværende voldtægtsbestemmelse forudsatte, at ofret havde sagt klart fra over for overfaldsmanden, eller var blevet udsat for vold eller trusler, før det kunne karakteriseres som en voldtægt.

Med det nye krav om samtykke har man omlagt bevisbyrden, hvilket betyder, at den tiltalte for voldtægt nu skal bevise, at vedkommende havde fået samtykke til samleje fra ofret.

Strafferammen:

Strafferammen for voldtægt er fængsel indtil 8 år, men straffen kan stige til 12 år, hvis der er foreligger særlige omstændigheder, eller hvis ofret var under 12 år gammel.

Retspraksis:

Alle strafudmålinger i voldtægtssager beror på en konkret vurdering af hver enkelt sag. Hvis voldtægten har fundet sted i forbindelse med et overfald, vil sådanne sager dog altid straffes hårdere, end hvis der er tale om en såkaldt ”kontaktvoldtægt” eller ”parvoldtægt”.

Normalstraffen for et overfaldsvoldtægt uden yderligere skærpende omstændigheder straffes er fastsat til 2 år og 6 måneders fængsel. Et forsøg på en overfaldsvoldtægt straffes dog ikke lige så hårdt, og normalstraffen for forsøg er derfor omkring 1 års fængsel.

Hvis du er blevet tiltalt for voldtægt, sidder vores forsvarsadvokater klar til at varetage dine interesser.