Skyldnersvig

Få en gratis og uforpligtende snak

Sigtet for skyldnersvig? – Få hjælp af en advokat hos os

Straffesager omkring økonomisk kriminalitet er ofte er særdeles langvarige, og det er særdeles vigtigt for sagens udfald at have en god forsvarsadvokat til at føre sagen.

Økonomisk kriminalitet

Læs mere om de væsentligste bestemmelser i straffeloven omkring økonomisk kriminalitet.

Straffeloven § 283 – Skyldnersvig:

For skyldnersvig straffes den, som for derigennem at skaffe sig eller andre uberettiget vinding

  1. afhænder, pantsætter eller på anden måde råder over ham tilhørende gods, hvorover tredjemand har
    erhvervet en rettighed, med hvilken handlingen er uforenelig,
  2. efter at hans bo er taget under konkursbehandling eller rekonstruktionsbehandling er indledt, foretager
    handlinger, der går ud på, at boets ejendele og fordringer ikke kommer fordringshaverne til gode,
  3. ved falske foregivender, forstikkelse, proformaretshandler, betydelige gaver, uforholdsmæssigt forbrug, salg til underpris, betaling af eller sikkerhedsstillelse for uforfaldne gældsposter eller på anden lignende måde unddrager sine ejendele eller fordringer fra at tjene sine fordringshavere eller nogen enkelt af disse til fyldestgørelse

Kort fortalt, så omhandler skyldnersvig den situation, hvor man bevidst forsøger at skule aktiver for en kreditor, og bestemmelsen er delt op i tre led.

Første led omhandler tilfælde hvor man sælger/afhænder et aktiv som er behæftet med pant, og hvor man når man sælger aktivet, beholder købesummen uden at afregne med kreditor som er panthaver.

Andet led omhandler handlinger foretaget når man selv eller ens selskab er taget under konkursbehandling eller rekonstruktion. Hvis man i disse situationer disponere således at kreditorernes retsstilling forringes, så kan man have gjort sig skyldig i skyldnersvig. Andet led er efter vores opfattelse klart den mest anvendte i retspraksis.

Tredje led omhandler de situationer, hvor man som skyldner – ved sine dispositioner – klart forringer sine kreditorers mulighed for fyldestgørelse. Et almindelige forbrug er ikke strafbart.

Strafferammen for skyldnersvig er op til 8 år. Det er dog sjældent at strafferammen udnyttes fuldt ud i sager om økonomisk kriminalitet, og ofte vil der være mulighed for at der afsiges helt eller delvist betingede domme hvortil der kan være knyttet vilkår om samfundstjeneste, straffens længe afhænger af det beløb der er tale om, og antallet af gerninger.